Workswell ThermoElectric


Již více než 50 let jsou v průmyslu a energetice termokamery používány pro kontrolu přechodových odporů v elektrických instalacích s cílem odhalit potenciální ložisko požáru.

Zdaleka nejčastější příčinou vzniku požáru nebo odstávek, jsou v případě elektrických instalací velké přechodové odpory na šroubových a jiných elektrických spojích. Fyzikální princip detekce, lokalizace a stanovení závažnosti poruchy pomocí termografie je založen na stanovení povrchové teploty (kvantitativní metoda) měřeného objektu a srovnání této teploty s normální provozní teplotu (případně s historickými daty a přítomností trendu v těchto datech).

Klasifikací závady se rozumí přiřazení doporučení podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení. Klasifikačním schématem je v podstatě tabulka, která stanovuje doporučení v závislosti na velikosti oteplení. Doporučení může být následující „Pokud je velikost oteplení větší než 30 °C, jde o intenzivní přehřívání a součást je třeba neprodleně vyměnit, případně opravit šroubový spoj apod.“

Software ThermoElectric pomáhá s klasifikací na základě vytvořených klasifikačních schémat – tabulek. Ve zvolených oblastech jsou ve snímku pomocí izotermy vyznačeny povrchy, kde došlo k překročení dané teploty a oblast je klasifikována dle nastaveného klasifikačního schématu.

Hlavní přínosy Workswell ThermoElectric:

  • zavedení jednotné metodiky měření a vyhodnocování výsledků
  • klasifikace přehřívání elektrických spojů a komponent
  • zhodnocení rizika a nutnost zásahu
  • časová úspora

Snímky s vytvořenou klasifikací mohou být následně uloženy a použity buď samostatně, nebo jako součást protokolu.