Workswell ThermoFactor


Z tepelně technického hlediska je jedním z nejčastějších problémů zateplených i nezateplených staveb příliš nízká teplota na vnitřním povrchu obvodového pláště budovy, která vede nejen k tepelným ztrátám, ale v mnoha případech až ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Důsledkem může být vznik plísní a tím i ohrožení zdraví obyvatel.

Software Workswell ThermoFactor od české společnosti Workswell s.r.o. vychází ze stanovené povrchové teploty na obálce budovy v interiéru pomocí termokamery. S pomocí teploty vzduchu v interiéru a exteriéru je stanoven tzv. teplotní faktor. Ten je pak porovnán s hodnotou, kterou stanovuje česká norma ČSN 73 0540-2. V termogramu jsou následně softwarem vyznačeny povrchy, kde vypočtená hodnota teplotního faktoru z naměřených dat je menší, než teplotní faktor, který stanovuje norma.

Základní charakteristiky Workswell ThermoFactoru:

  • porovnání stanoveného teplotního faktoru s hodnotou podle české normy ČSN 73 0540-2
  • grafické vyznačení povrchů s nesplněným požadavkem na hodnotu teplotního faktoru
  • vyznačení míst s potenciálem vzniku plísně